Türkiye’de ilk kez kurumsal fir- malara uzun dönem araç kirala- ma ve filo yönetimi konusunda ‘akıllı filo danışmanlığı’ yapan Fi- lo Broker, filo kiralama şirketle- ri ile müşteriler arasında köprü görevi görüyor. İş modelini müş- terilerin ihtiyaçlarına göre şekil- lendirebildiklerini belirten Fi- lo Broker Yönetici Ortağı Oytun Gül Malkoç, “Sektördeki uygula- ma değişiklikleri ile beraber fir- malar danışmanlık almaya daha çok ihtiyaç duyar hale geldi. Bu da bizim için pazarın büyümesi de- mek. Bu yıl sekiz farklı firmanın analizlerini yaparak alım süreç- lerini yönettik. Halihazırda ağır- lıkla global firmalardan oluşan müşterilerimizin yaklaşık 2 bin aracına tam zamanlı hizmet veri- yoruz” dedi.

Filo Broker’ın 2014 yılının son çeyreğinde kurulduğunu ifade eden Oytun Gül Malkoç, “Müş- terilerimize üç aşamalı hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz hiz- metin tamamını alabilir ya da ih- tiyaçları doğrultusunda ayrıştı- rabilirler. Bizim tercihimiz tam fayda sağlayabilmek ve verimli- liği artırabilmek adına sürecin başından sonuna yanlarında ol- mak” diye konuştu. İlk aşamada ‘filo analizi’ ile ihtiyaçları belir- lediklerini anlatan Malkoç, şöyle devam etti: “En ucuz fiyata araç kiralamanın doğru bir alım şek- li olmadığına inanıyoruz. Her kullanıcıya özel alım yapılma- sı gerekiyor. Ayrıca hizmetlerin genelleştirilmemesi gerektiği- ni düşünüyoruz. Artık dünyada şirketlerin yönetim felsefelerin- de en çok önem verdikleri değer- lerden biri verimlilik. En verimli alımın yapılması için doğru ana- lizin yapılıp, ihtiyaçların doğru belirlenmesi gerekiyor. Bizim de tam anlamıyla yaptığımız bu” yo- rumunda bulundu.

İkinci aşamada ise ‘teklif ve kontrat danışmanlığı’ ile zaman kazandırdıklarını vurgulayan Oytun Gül Malkoç, filo analizi ile belirledikleri ihtiyaçlar doğrul-

tusunda kontrat şartlarını belir- lediklerini ve ihale sürecini yö- nettiklerini dile getirdi. Malkoç, tedarikçi şeçiminden, sözleşme müzakeresine ve araç teslimatı- na kadar uzanan ve departman- lara oldukça zaman kaybettiren aynı zamanda hataya açık olan önemli bir süreci devraldıkları- nı kaydetti.

“Firmaların talepleri özelinde hizmetlerimizi şekillendirebiliyoruz” Üçüncü ve son aşamada da ‘filo yönetimi’ ile tasarruf sağladıkla- rını dile getiren Oytun Gül Mal- koç, “Operasyonel olarak iş yükü yaratan tüm süreçleri biz takip ediyoruz. KM kullanım takibi, bakım periyodları takibi, hasar frekansları, kira ve kira dışı tüm maliyetlerin kontrolleri, kronik maliyet yaratan konular bu sü- reçler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra firmaların ihtiyaçları ve talepleri özelinde hizmetleri- mizi şekillendirebiliyoruz. Bu- nun için ciddi bir yazılım yatırı- mı yaptık. IT programımız saye- sinde tüm süreci sorunsuz takip edebiliyoruz” dedi. Malkoç, ayrı- ca sahadaki araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak adı- na akıllı telefonlarına indirebi- lecekleri ‘FiloCep’ uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade ede- rek, “Teknolojik gelişmeleri ya- kından takip edip kullanıyor ve müşterilerimizi faydalandırıyo- ruz” dedi.